BRASTER SA (38/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BRASTER SA (38/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1 - aktualizacja informacji

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2019

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 niniejszym informuje, iż obligatariusz obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii L z uwagi na błędne wskazanie części danych w oświadczeniu z dnia 7 czerwca 2019 roku o zamianie 3 (słownie: trzech) obligacji na akcje serii L Spółki, wycofał z dniem 13 czerwca 2019 r. przedmiotowe oświadczenie i jednocześnie w tym samym dniu złożył nowe oświadczenie o zamianie 3 (słownie: trzech) obligacji na akcje serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

W związku ze zmianą terminu złożenia żądania, zmianie uległa liczba objętych przez obligatariusza akcji. W wyniku realizacji praw z 3 obligacji zamiennych serii B1 zostaną wydane obligatariuszowi 211.267 akcje Spółki serii L.

W konsekwencji po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania akcji, tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 937.984,10 zł i będzie dzielić się na 9.379.841 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 9.379.841 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z trzech obligacji zamiennych serii B1 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie 2,25%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 2,25%.

Pozostałe informacje zawarte w treści raportu 37/2019 nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz