LARQ SA (7/2019) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Spółki - Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie - reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o zgłoszeniu kandydatury pana Radosława Kudły na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

Otrzymane przez Spółkę życiorys oraz oświadczenie kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz