ARCHICOM SA (22/2019) Podsumowanie oferty obligacji serii M4/2019

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 22/2019

Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 18/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Spółka wyemitowała 60.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.

W dniu emisji obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A., a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu i notowań na ASO Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 14 czerwca 2019 r.

Ostateczny termin wykupu: 14 czerwca 2023 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych (WIBOR 3M), powiększone o marżę odsetkową w wysokości 3,30% w skali roku.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: rozpoczęcie subskrypcji: 13 czerwca 2019r., zakończenie subskrypcji: 14 czerwca 2019 r.

Data przydziału obligacji: 14 czerwca 2019 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 60.000.

Średnia stopa redukcji: 0%.

Liczba obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 60.000.

Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 60.000.

Cena po jakiej obligacje były nabywane: równa wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 PLN każda.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 1.

Liczba podmiotów, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji : 1.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 60.000.000 PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz