SANOK RUBBER COMPANY SA (10/2019) Uchwały ZWZA. Projekt uchwały poddanej pod głosowanie. Dywidenda za 2018 rok.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1. Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz projekt uchwały nr 20, która była poddana pod głosowanie WZA i nie została podjęta.

2. Na podstawie §19 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 26 881 922,00 zł, przy czym:

a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł,

b) dzień dywidendy: 3 lipca 2019 r.,

c) termin wypłaty dywidendy: 10 lipca 2019 r.,

Liczba akcji objętych dywidendą: 26 881 922.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz