ORBIS SA (20/2019) Treść projektu uchwały, która była poddana pod

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ORBIS SA (20/2019) Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2019

"Orbis" S.A. przekazuje treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 30

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Jacka Osowskiego.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 5.701.465 głosów "za", 39.553.316 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się",

- wobec powyższego uchwała nie została podjęta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz