RAFAKO SA (14/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 14/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent" lub "Spółka"), w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A w dniu 14 czerwca 2019 roku ("ZWZ").

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad;

2) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad ZWZ;

3) wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez ZWZ.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania ZWZ Emitent informuje, że sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy 2018, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2019 roku, a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe. Z kolei sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad, jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/wza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz