RAFAKO SA (15/2019) Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2019

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. ("ZWZ") w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z dniem 14 czerwca 2019 roku, podjęło następujące Uchwały:

1. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób,

2. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na X kadencję.

Akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust 3 i 4 Statutu Spółki, powołał w dniu 14 czerwca 2019 roku do Rady Nadzorczej Panią Helenę Fic powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Wiśniewską powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pana Dariusza Szymańskiego i Pana Michała Sikorskiego.

Natomiast ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Panów: Przemysława Schmidt, Krzysztofa Gerulę i Adama Szyszkę.

W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym powierzono funkcję Sekretarza Panu Przemysławowi Schmidt. Ponadto powołano Komitet Audytu w osobach:

1. Adam Szyszka (niezależny członek Rady Nadzorczej)- Przewodniczący Komitetu,

2. Przemysław Schmidt (niezależny członek Rady Nadzorczej),

3. Dariusz Szymański.

Rada Nadzorcza powołała również Komitet Wynagrodzeń, w skład którego weszli:

1. Małgorzata Wiśniewska,

2. Helena Fic,

3. Krzysztof Gerula,

4. Michał Sikorski.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, informacje o prowadzonej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz informacje o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powołanych członków Rady Nadzorczej, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz