BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (16/2019) Uchwała Rady Nadzorczej BNP

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (16/2019) Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") w uzupełnieniu do raportów bieżących nr 2/2019 z 28 stycznia 2019 r. oraz nr 14/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej ("ZORG") na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca") w zamian za cenę sprzedaży w wysokości 45 mln zł oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu (Facility Letter Agreement) pomiędzy Bankiem, jako kredytobiorcą oraz BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu, jako kredytodawcą, na mocy której kredytodawca udzieli Bankowi kredytu do maksymalnej kwoty 500 mln EUR z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności faktoringowej prowadzonej przez Bank, na warunkach zgodnych z Uchwałami Zarządu Banku, o których Bank informował w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy sprzedaży oraz na zbycie i przeniesienie ZORG (wraz z przejmowanymi zobowiązaniami) na Nabywcę oraz podjęcie przez Bank wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją powyższego lub wymaganych bądź niezbędnych w celu realizacji powyższego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz