COGNOR HOLDING SA (14/2019) Warunkowa rejestracja akcji emisji nr 9 w KDPW

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2019

Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Wartościowego (dalej: "KDPW") komunikat w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych na podstawie którego KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 1 414 841 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł każda, emisji nr 9 oraz oznaczyć je kodem PLCNTSL00014 ("Akcje"), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (dalej: "GPW"), nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego Krajowego Depozytu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz