ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (24/2019) Zawarcie umowy z niezależnym doradcą finansowym

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2019

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania spółka akcyjna w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, iż w dniu 14.06.2019 Spółka zawarła umowę z niezależnym doradcą finansowym ("Doradca") o świadczenie usług niezależnego doradcy finansowego ("Umowa").

Zawarcie Umowy podyktowane jest koniecznością wsparcia Spółki przez profesjonalny podmiot

w procesie restrukturyzacji oraz w przygotowaniu układu, a także wiąże się z dążeniem Spółki do zaspokojenia wierzycieli w najwyższych możliwym stopniu.

Doradca na mocy postanowień Umowy zobowiązany jest do przygotowywania niezależnych analiz, materiałów i modeli finansowych związanych z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto, Doradca wspierać będzie Spółkę w koordynacji procesów restrukturyzacji m. in. poprzez udział w istotnych spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi parterami biznesowymi.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W celu należytego i efektywnego wykonywania usług objętych Umową oraz koordynacji współpracy, pomiędzy stronami zostanie utworzony zespół projektowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz