POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (26/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 26/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku ("ZWZ"), wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktów od 22 do 26 porządku obrad ZWZ, czyli:

22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów oraz uchylenia Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz uchylenia Uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk oraz uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz uchylenia Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz