POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (27/2019) Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2019

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło podzielić zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 5 434 149 842,17 PLN w następujący sposób:

- kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 3 937 168 128,67 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:

- 22 lipca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz

- 5 sierpnia 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz