SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 946 171 275 29 040 40 842 Zysk z działalności operacyjnej 18 155 11 496 4 220 2 741 Zysk przed opodatkowaniem 17 601 9 688 4 091 2 310 Zysk netto 15 269 3 360 3 549 801 Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,30 0,15 0,07 Średnia ważona liczba akcji 23 786 11 363 23 786 11 363 Całkowite dochody ogółem 15 210 3 529 3 535 842 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 424) (22 444) (563) (5 352) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 071) (1 199) (249) (286) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 234) 3 644 (984) 869 Stan na 31.03.2019 Stan na 30.09.2018 Stan na 31.03.2019 Stan na 30.09.2018 Aktywa obrotowe razem 122 311 143 964 28 436 33 704 Aktywa trwałe razem 193 680 197 042 45 028 46 131 Suma aktywów 315 991 341 006 73 464 79 835 Zobowiązanie krótkoterminowe razem 234 416 184 063 54 498 43 091 Zobowiązania długoterminowe razem 16 502 123 849 3 837 28 995 Kapitały własne razem 65 073 33 094 15 129 7 749 Suma pasywów 315 991 341 006 73 464 79 835 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 109 406 158 023 25 428 37 682 Zysk z działalności operacyjnej 17 673 27 776 4 108 6 623 Zysk przed opodatkowaniem 16 869 25 920 3 921 6 181 Zysk netto 15 196 20 672 3 532 4 929 Zysk netto przypadający na jedną akcję 0,71 1,82 0,17 0,43 Średnia ważona liczba akcji 23 786 11 363 23 786 11 363 Całkowity zysk ogółem 15 196 20 672 3 532 4 929 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 730) (17 902) (635) (4 269) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 082) (1 185) (251) (283) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 236) 3 710 (985) 885 Stan na 31.03.2019 Stan na 30.09.2018 Stan na 31.03.2019 Stan na 30.09.2018 Aktywa obrotowe razem 114 015 127 351 26 507 29 815 Aktywa trwałe razem 217 904 220 682 50 660 51 665 Suma aktywów 331 919 348 033 77 167 81 480 Zobowiązanie krótkoterminowe razem 227 843 168 948 52 971 39 554 Zobowiązania długoterminowe razem 16 406 123 380 3 814 28 885 Kapitały własne razem 87 670 55 705 20 382 13 041 Suma pasywów 331 919 348 033 77 167 81 480 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz