Skonsolidowany zysk netto grupy PFR w '18 spadł o 40 proc. do 134,6 mln zł (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.07. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto grupy PFR wyniósł w 2018 roku 134,6 mln zł i był niższy niż rok wcześniej o 40 proc. - wynika ze sprawozdania finansowego grupy, opublikowanego w piątek wieczorem w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym roku PFR ma zostać dokapitalizowany kwotą 2 mld zł.

Przychody grupy zwiększyły się w 2018 roku o 60 proc. do 78 mln zł.

Strata na poziomie operacyjnym wyniosła 48,2 mln zł wobec 6,9 mln zł straty przed rokiem.

Wyższa niż przed rokiem strata na poziomie operacyjnym wynika ze wzrostu kosztów działalności operacyjnej o 110 proc. do 125,8 mln zł.

"Koszty Grupy w roku 2018 były wyższe od kosztów roku ubiegłego o 66 mln PLN, głównie ze względu na wzrost kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych" - napisano w sprawozdaniu z działalności.

Na wynagrodzenia grupa wydała 57,3 mln zł wobec 29,5 mln zł w 2017 roku.

Zarząd zaznaczył także, że wyniki finansowe były lepsze od zapisanych w planie - jednostkowa strata z działalności operacyjnej wyniosła 23,3 mln zł, tymczasem planowano, że spółka będzie na minusie 41 mln zł.

W raporcie jednostkowym PFR wykazał 166,5 mln zł zysku netto, o 27 proc. mniej niż rok wcześniej.

W tym roku PFR planuje wypracować 98,4 mln zł zysku brutto na poziomie jednostkowym. Spółka ma także zostać dokapitalizowana kwotą 2 mld zł.

"Plan Finansowy zakłada, iż spółka w 2019 roku wygeneruje zysk brutto na poziomie 98,4 mln PLN (głównie dzięki dywidendzie z Pekao), zaś poziom planowanych kapitałów własnych wzrośnie do 5,1 mld PLN w wyniku dokapitalizowania kwotą 2 mld PLN" - czytamy w sprawozdaniu z działalności.

Przychody finansowe w 2018 roku wyniosły 301,7 mln zł i były o 3 mln zł niższe niż w 2017 roku. Dominujący udział w tej pozycji rachunku wyników ma dywidenda wypłacona przez bank Pekao, w wysokości 265,4 mln zł. Koszty finansowe grupy zwiększyły się z 78 mln zł w 2017 roku, do 111,6 mln zł w 2018 roku.

Dywidendę otrzymaną z Pekao PFR przeznaczył na spłatę zobowiązań wobec banku PKO BP. Kredytem w wysokości 3,1 mld zł z PKO BP PFR sfinansował zakup akcji Pekao. Na koniec 2018 roku zobowiązania z tytułu tego kredytu wynosiły 2,8 mld zł. W kwietniu tego roku PFR otrzymał z PKO BP linię kredytową w rachunku bieżącym w wysokości 400 mln zł.

Aktywa grupy PFR spadły z 9 proc. do 5,9 mld zł na koniec 2018 roku. Z raportu rocznego wynika, że na koniec grudnia na rachunkach spółki znajdował się 1 mld zł, wobec 1,9 mld zł rok wcześniej.

"Spadek sumy aktywów wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia wartości inwestycji krótkoterminowych o 786 mln zł. Saldo tej pozycji na dzień 31.12.2018 r. stanowiły głównie środki pieniężne w kwocie 1.040 mln PLN. Były to głównie lokaty bankowe z terminem zapadalności powyżej 3 m-cy. Wzrost inwestycji długoterminowych grupy w roku 2018 był w głównej mierze spowodowany wzrostem działalności inwestycyjnej spółki dominującej (inwestycje w certyfikaty inwestycyjne i obligacje) o 768 mln PLN przy równoczesnym spadku cen akcji Banku Pekao. Wartość inwestycji w nabycia pakietu akcji prezentowana w bilansie PFR według kursu na koniec roku 2018 wynosiła 3.662 mln PLN (vs 4.351 mln PLN na koniec roku 2017)" - napisano w sprawozdaniu z działalności.

Z rachunku przepływów pieniężnych wynika, że w 2018 roku PFR wydał na inwestycje 779 mln zł, wobec 4,2 mld zł rok wcześniej. (PAP Biznes)

tj/ osz/