REMAK-ENERGOMONTAŻ SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 706 85 485 39 110 20 164 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 555 7 336 1 762 1 730 Zysk (strata) brutto 6 791 7 028 1 584 1 658 Zysk (strata) netto 4 196 5 215 979 1 230 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 012 2 234 -2 568 527 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 134 -59 -498 -14 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 171 -282 3 305 -67 Przepływy pieniężne netto, razem 1 025 1 893 239 447 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 227 175 192 009 53 428 44 653 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 195 242 164 174 45 918 38 180 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 219 25 882 6 401 6 019 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 894 93 861 26 551 21 828 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 933 27 835 7 510 6 474 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 764 1 744 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,40 1,74 0,33 0,41 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,40 1,74 0,33 0,41 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,64 9,28 2,50 2,16 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,64 9,28 2,50 2,16 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz