MANGATA HOLDING SA (13/2019) Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MANGATA HOLDING SA (13/2019) Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Mangata Holding S.A. (art. 69a ust. 1 w zw. z art. 69 ustawy o ofercie)

16.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku powziął informację od spółki BI 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o wpłynięciu zawiadomienia, przekazanego w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 Ustawy o Ofercie, o pośrednim nabyciu 4.406.623 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcji spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, stanowiących 65,99% jej kapitału zakładowego i dających prawo do 4.406.623 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Mangata Holding S.A., co stanowi 65,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, poprzez uzyskanie statusu podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie względem spółki Capital MBO sp. z o.o.

Jednocześnie w powyższym zawiadomieniu spółka BI 7 sp. z o.o. wskazała, że w związku z uzyskaniem kontroli nad udziałami stanowiącymi 100% kapitału zakładowego Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a tym samym uzyskaniem pośredniej kontroli nad spółką Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, osoby, które dotychczas posiadały udziały w spółce Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach stały się wspólnikami w spółce BI7 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz