POLWAX SA (56/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 56/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Leszka Sobika działającego w imieniu własnym, a także w imieniu spółki "Sobik" Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej w trybie art. 69 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 25%.

Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku dokonania przez akcjonariusza transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 14.08.2019 r.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz