PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 127 087 116 757 29 638 27 541 Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za I półrocze 16 227 7 487 3 784 1 766 Całkowite dochocy netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze 16 209 7 633 3 780 1 800 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 56 749 38 310 13 234 9 037 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (13 090) (11 067) (3 053) (2 610) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (54 934) (48 749) (12 811) (11 499) Przepływy pieniężne netto za I półrocze (11 275) (21 506) (2 629) (5 073) Aktywa razem na dzień 30.06.2019 r. i 31.12.2018 r. 311 007 333 925 73 144 77 657 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2019r. i 31.12.2018r. 170 622 165 399 40 127 38 465 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze 0,18 0,08 0,04 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2019 r. i 31.12.2018 r. 1,80 1,74 0,42 0,40 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz