NOVITA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 P

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 108 44 710 9 120 10 546 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 6 199 7 588 1 446 1 790 Zysk/strata ze sprzedaży 11 334 12 842 2 643 3 029 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 4 707 6 210 1 098 1 465 Zysk (strata) brutto 4 662 6 379 1 087 1 505 Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 3 871 5 148 903 1 214 Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 0 0 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 3 871 5 148 903 1 214 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 907) 2 925 (3 010) 690 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 067) (6 328) (4 447) (1 493) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 947 1 190 7 217 281 Przepływy pieniężne netto - razem (1 027) (2 213) (240) (522) Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Zysk na jedną akcję 1,55 2,06 0,36 0,49 Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,55 2,06 0,36 0,49 Stan na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 Aktywa razem 173 609 155 092 40 830 36 068 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 514 39 868 12 821 9 272 Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 12 952 7 571 3 046 1 761 Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 41 562 32 297 9 775 7 511 Kapitał własny 119 095 115 224 28 009 26 796 Kapitał podstawowy 5 000 5 000 1 176 1 163 Liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję 47,64 46,09 11,20 10,72 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz