SERINUS ENERGY INC. (33/2019) Aktualizacja informacji ze Spółki, informacja o spłacie Kredytu Głównego z EBOR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 33/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że Spółka dokonała spłaty ostatniej raty Kredytu Głównego (zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju) w wysokości 2,7 mln USD wraz z należnymi odsetkami.

Szczegółowe informacje dotyczące Kredytu Głównego zawiera "Raport półroczny wraz ze sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 r.", opublikowany przez Spółkę w dniu 14 sierpnia 2019 r. Kredyt Główny został w całości spłacony i rozliczony.

Komentując to wydarzenie Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Spółki stwierdził: "Cieszę się, że dokonaliśmy tej spłaty, bowiem zapewnia nam to stabilniejszą pozycję finansową do zwiększania produkcji w naszych kluczowych projektach w Rumunii i Tunezji. Mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach będziemy mogli przekazać inwestorom kolejne informacje o naszym rozwoju."

Ponadto Spółka zawiadamia, że został zakończony okres próbny Dyrektora Operacyjnego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Umowa nie będzie przedłużana.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz