PAMAPOL SA (14/2019) Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2019

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (Sąd) zmiany wpisu hipoteki łącznej umownej na nieruchomości Emitenta we Wrześni.

Hipoteka ustanowiona jest w celu zabezpieczenia umowy kredytu dotyczącego finansowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL, zawartej w dniu 21 września 2017 r. pomiędzy Emitentem, MITMAR Sp. z o.o. i WZPOW (Kredytobiorcy) a Bankami Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski (PKO PB S.A.) oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami, w ramach konsorcjum bankowego utworzonego przez te Banki (Umowa Kredytu). Wymieniona Umowa Kredytu została następnie zmieniona aneksem z dnia z dnia 15 maja 2019 r. (Aneks), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2019.

Obecna zmiana hipoteki wynika z zawarcia Aneksu i polega na zastąpieniu dotychczasowej kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia na nieruchomości Emitenta we Wrześni przez kwotę 262 mln zł (o ustanowieniu hipotek do łącznej kwoty 130,4 mln zł Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

Postanowienie Sądu, o którym mowa powyżej kończy proces skutecznego ustanowienia zmiany wysokości obciążenia hipotecznego na nieruchomościach Kredytobiorców (gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności posadowionych tamże budynków, położonych w Ruścu, Wrześni, Kwidzynie i Głownie), stanowiący realizację postanowień Aneksu w tym zakresie. Zgodnie z treścią Aneksu każdy z Kredytobiorców ustanowił odrębnie na rzecz PKO BP S.A. (administrator hipoteki) hipoteki umowne łączne do kwoty 262 mln zł.

O kwestiach dotyczących Umowy Kredytu Emitent informował poprzednio w treści raportów bieżących nr 18/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017,24/2017, 29/2017, 2/2018 i 22/2018, 4/2019 oraz 13/2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz