MBANK SA (29/2019) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MBANK SA (29/2019) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2019

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, iż w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"), w dniu 12 września 2019 roku otrzymał pismo, w którym KNF zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank.

Zgodnie z decyzją KNF z 31 lipca 2018 roku, Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR"), o czym Bank informował w raporcie bieżącym 30/2018 z 1 sierpnia 2018 roku.

W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 483), KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez Bank, jest podstawą do tego, by na Bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR, w miejsce obecnego bufora wynoszącego 0,50%.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz