MOSTOSTAL ZABRZE SA (44/2019) Zawarcie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 44/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego, Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 września 2019 r. spółka zależna Emitenta - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP) zawarła z ArcelorMittal Poland S.A. (Zamawiający) umowę dotyczącą realizacji przez MZRP zadania pn.: Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej (Umowa).

Wartość prac objętych Umową wynosi ok. 27 mln zł netto.

Termin zakończenia prac przypada na II kwartał 2020 r.

Na mocy postanowień Umowy łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy, w tym z tytułu opóźnień w wykonaniu jej przedmiotu, jest ograniczona do 10% wartości Umowy netto. Jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Maksymalna odpowiedzialność MZRP na podstawie Umowy i w związku z jej realizacją, jest ograniczona do 150% wartości Umowy netto. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód następczych i utraconych korzyści.

Zgodnie z zapisami Umowy Zamawiający może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę z dowolnego powodu przekazując MZRP wypowiedzenie Umowy. W takim przypadku MZRP zobowiązany jest bezzwłocznie lub w określonym przez Zamawiającego terminie przerwać prace, a Kupujący zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace oraz pokrycia kosztów związanych z wypowiedzeniem Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz