NEWAG SA (25/2019) Zawarcie umowy na dostawę zespołów trakcyjnych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2019

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Kolejami Wielkopolskimi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Umowa"), której przedmiotem jest dostawa przez Spółkę na rzecz Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Zamawiający") czterech spalinowych zespołów trakcyjnych ("ZT").

Umowa przyznaje Zamawiającemu prawo skorzystania z opcji zamówienia kolejnych dwóch ZT.

Dostawy ZT będą wykonywane w latach 2020-2021 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Wartość Umowy wynosi 77 200 000,00 zł netto. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych dwóch ZT łączna wartość Umowy wyniesie 115.800.000,00 zł netto.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony ZT na okres 48 miesięcy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla poszczególnych komponentów wskazanych w Umowie.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % wartości Umowy brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie ZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w Umowach zobowiązań oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych do 15 % wartości brutto Umowy z uwzględnieniem opcji.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych.

Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym nieuzyskania przez Zamawiającego przed upływem 2 miesięcy od zawarcia Umowy, dofinansowania na zakup Pojazdów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej. Zamawiający, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, o którym mowa zdaniu poprzednim, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od jej podpisania albo - w przypadku otrzymania przedmiotowego dofinansowania przed podpisaniem Umowy - w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności o uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu ze skutkiem wyłączającym możliwość zaistnienia warunku rozwiązującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony traktować będą Umowę jako zawartą bez zastrzeżonego warunku. Wedle wiedzy Spółki Zamawiający podpisał w/w umowę na dofinansowanie, co sprawia, że w ocenie Spółki ryzyko ziszczenia się w/w warunku rozwiązującego jest niewielkie.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz