RANK PROGRESS SA (25/2019) Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2019

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej:"Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazywanej w raportach okresowych odnośnie spraw sądowych toczonych przed organami administracji publicznej w temacie "Postępowanie w sprawie zwrotu pożyczek" informuje, że w dniu 13 września 2019r w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł korzystny dla Emitenta oraz spółki zależnej Progress IV Sp. z o.o. prawomocny wyrok kończący spór ze spółką NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. o zwrot pożyczek na rzecz Emitenta w wysokości 675 tys. zł oraz na rzecz Progress IV Sp. z o.o. w wysokości 24,3 mln zł. i utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji.

Stronie przeciwnej przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz