TRAKCJA PRKII SA (42/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

TRAKCJA PRKII SA (42/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 42/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka"), w związku z wnioskiem jednego z akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") zwołane na dzień 13 września 2019 r., na postawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych NZW ogłosiło przerwę w obradach do dnia 25 września 2019 roku, do godz. 9:00, które kontynuowane będą w Hotelu Mercure (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa), w sali nr 9.

Treść uchwał podjętych przez NWZ do momentu ogłoszenia przerwy wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz