AWBUD SA (56/2019) Decyzja o optymalizacji struktury organizacyjnej - zwolnienia grupowe w Spółce

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 56/2019

Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce ("Spółka", "Emitent"), informuje, że po wnikliwej analizie wszystkich aspektów biznesowych i społecznych, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu optymalizacji struktury organizacyjnej Spółki i dostosowaniu jej do planowanej działalności Spółki na kolejne lata. W wyniku powyższego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1969, ze zm.), Zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w Spółce ("Zwolnienie Grupowe") i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie Zwolnień Grupowych z przedstawicielami pracowników Spółki wyłonionych w trybie przyjętym w Spółce.

Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym zawiadomi pracowników Spółki o zamiarze rozwiązania z nimi umów z przyczyn niedotyczących pracowników celem umożliwienia im dokonania wyboru przedstawicieli pracowników, którzy będą uczestniczyć w procesie konsultowania warunków Zwolnienia Grupowego. Ponadto Zarząd Spółki powiadomi odpowiedni urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce.

Przeprowadzenie Zwolnienia Grupowego wynika z konieczności dostosowania posiadanego potencjału i kosztów Spółki do realiów i perspektyw rynkowych. Obecnie bowiem Spółka koncentruje swoją działalność biznesową na projektach z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Spółka realizuje, jako generalny wykonawca szereg inwestycji mieszkaniowych, zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego zawartego między Murapol S.A., a Spółką w dniu 21 września 2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2018. Pozwala to na wykorzystanie efektu synergii związanego ze staniem się przez Spółkę częścią Grupy Kapitałowej Murapol.

Wskutek zmiany profilu działalności, Spółka podjęła decyzję o zamiarze wygaszania projektów z obszaru budownictwa przemysłowego. W konsekwencji, planowane Zwolnienia Grupowe będą dotyczyć ograniczonej grupy pracowników Spółki, zatrudnionych aktualnie w Dziale Wykonawstwa Własnego.

Przeprowadzenie wyżej opisanej optymalizacji struktury organizacyjnej Spółki, stanowiło będzie wsparcie dla osiągnięcia przez Spółkę zakładanych celów biznesowych, pozwoli na przygotowanie Spółki do działania w skali odpowiadającej potencjałowi rynku budowlanego, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia kosztów stałych funkcjonowania Spółki. Powyższe natomiast, zdaniem Zarządu powinno się przyczynić do poprawy rentowności Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz