BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (30/2019) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2019

Podstawa Prawna: § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej "Bank") informuje, iż w dniu 13 września 2019 r. wpłynęła do Banku rezygnacja Pana Anand Selvakesari z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 23 września 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz