ELEKTROBUDOWA SA (98/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ELEKTROBUDOWA SA (98/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 98/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2019 z dnia 3 września 2019 roku dotyczącego aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż proces uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet] obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie pozostaje na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego w toku, przy czym zaawansowanie procesu powyższych uzgodnień, na dzień dzisiejszy, wskazuje, że szanse na uzgodnienie warunków termsheet i podpisanie w terminie do 17 września 2019 r. docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania Spółki są znikome. Jednocześnie Spółka informuje, iż na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent oczekuje na stanowisko instytucji finansowych w odniesieniu do propozycji wydłużenia terminu na uzgodnienie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania.

Przedłużające się negocjacje, w ocenie Emitenta, stanowią istotny czynnik, który działa w sposób negatywny na zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Konieczność finansowania działalności ze środków własnych pochodzących jedynie z działalności bieżącej bez wsparcia finansowaniem zewnętrznym istotnie wpływa na możliwości wywiązywania się spółki w sposób niezakłócony z zobowiązań kontraktowych. Brak umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania oraz bezpośrednio z tą umową związanych gwarancji bankowych ogranicza również istotnie możliwości pozyskiwania nowych zleceń. Konsekwencją obu wyżej wymienionych czynników jest pogłębiająca się dysproporcja pomiędzy środkami niezbędnymi do niezakłóconego prowadzenia działalności a środkami generowanymi z działalności bieżącej. Spółka wskazuje, iż na dzień 31.08.2019 r. (dane proforma):

Posiadała należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81,0 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana.

Przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wynosiły 92,9 mln, z czego 15,8 mln stanowiły zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni (z czego kwota 1,1 mln zł jest kwotą sporną).

Spółka prowadzi procesy zmierzające do ustabilizowania kondycji finansowej, w tym przede wszystkim prowadzi procesy zmierzające do pozyskania środków z planowanych emisji akcji oraz do uzgodnienia i podpisania wspomnianej umowy restrukturyzującej finansowanie z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. Emitent szacuje, co wskazano już w raporcie bieżącym nr 96/2019 z dnia 10.09.2019 r., że w ramach tych procesów niezbędne jest pozyskanie dodatkowego finansowania na poziomie 60-80 mln złotych, a kluczowe dla procesu decyzje muszę zostać podjęte przez akcjonariuszy i instytucje finansowe najpóźniej do końca miesiąca września.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz