BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki podporządkowanej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2019

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 13 września 2019 r. Bank zawarł z BNP Paribas S.A., francuską spółką akcyjną (Societe Anonyme), z siedzibą w Paryżu, Francja, 16 Boulevard des Italiens - 75009, zarejestrowaną w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Paryżu pod numerem (SIREN) 662 042 449:

Aneks do umowy nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 90 mln CHF ("Aneks"), co stanowi równowartość ok. 357,6 mln złotych według średniego kursu NBP z dnia 12 września 2019 r. (1 CHF = 3,9738 PLN), zawartej przez Bank BGŻ S.A. (obecnie: BNP Paribas Bank Polska S.A.) z BNP Paribas S.A. w dniu 12 września 2014 r. Zgodnie z treścią Aneksu termin spłaty pożyczki podporządkowanej zostanie wydłużony do dnia 30 listopada 2029 r. Oprocentowanie pożyczki podporządkowanej zostało ustalone w oparciu o stawkę 6 miesięczny LIBOR dla CHF powiększoną o marżę.

W ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania Aneksu Bank wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z wnioskiem o udzielenie zgody na wydłużenie okresu zaliczania środków z tytułu pożyczki podporządkowanej jako instrumentu w funduszach Tier II Banku, o których mowa w art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, z późn. zm.).

W przypadku gdy Bank, najpóźniej w dniu 30 listopada 2019 r., nie uzyska ww. zgody KNF Aneks (tj. zmiany w nim wskazane) nie wejdzie w życie, a umowa nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej będzie obowiązywać nadal w brzmieniu dotychczasowym.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz