VANTAGE DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2019 roku 01.01.19-30.06.19 01.01.18-30.06.18 01.01.19-30.06.19 01.01.18-30.06.18 Przychody ze sprzedaży 75 944 185 762 17 711 43 817 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 353 44 893 5 446 10 589 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 207 46 214 4 013 10 901 Zysk (strata) brutto 14 579 43 773 3 400 10 325 Zysk (strata) netto 11 755 34 678 2 741 8 180 Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 12 178 34 869 2 840 8 225 Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) 0,23 0,58 0,05 0,14 stan na:30.06.19 stan na:31.12.18 stan na:30.06.19 stan na:31.12.18 Kapitał własny 421 186 370 798 99 056 86 232 Zobowiązania długoterminowe 306 730 310 064 72 138 72 108 Zobowiązania krótkoterminowe 274 221 181 879 64 492 42 297 Aktywa trwałe 347 781 387 933 81 792 90 217 Aktywa obrotowe 654 356 474 808 153 894 110 420 Suma aktywów 1 002 137 862 741 235 686 200 637 Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 6,96 6,73 1,64 1,56 Dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2019 roku 01.01.19-30.06.19 01.01.18-30.06.18 01.01.19-30.06.19 01.01.18-30.06.18 Przychody ze sprzedaży 8 988 10 676 2 096 2 518 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 545 4 364 594 1 029 Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (166) 1 418 (39) 334 Zysk (strata) brutto 20 859 25 614 4 864 6 042 Zysk (strata) netto 14 517 24 207 3 385 5 710 Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/EUR) 0,28 0,40 0,06 0,09 stan na:30.06.19 stan na:31.12.18 stan na:30.06.19 stan na:31.12.18 Kapitał własny 325 155 310 639 76 471 71 986 Zobowiązania długoterminowe 144 232 154 077 33 921 35 124 Zobowiązania krótkoterminowe 62 801 20 842 14 770 3 643 Aktywa trwałe 347 866 214 363 81 812 102 584 Aktywa obrotowe 184 322 271 195 43 349 8 169 Suma aktywów 532 188 485 558 125 162 110 753 Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 6,22 5,94 1,46 1,19 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz