FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 215 258,7 194 563,0 50 200,3 45 892,9 Zysk z działalności operacyjnej 30 164,8 28 329,9 7 034,7 6 682,4 Zysk brutto 27 817,8 25 379,0 6 487,4 5 986,3 Zysk netto 22 525,1 20 477,7 5 253,1 4 830,2 Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655 Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,06 0,96 0,25 0,23 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,06 0,96 0,25 0,23 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 953,6 (22 645,8) 4 186,9 (5 341,6) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (962,4) (3 507,8) (224,4) (827,4) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 468,5) 783,9 (2 441,4) 184,9 Przepływy pieniężne netto, razem 6 522,7 (25 369,7) 1 521,2 (5 984,1) Pozycje bilansowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 Aktywa, razem 421 803,5 390 875,0 99 201,2 90 901,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 086,7 157 674,0 44 470,1 36 668,4 Zobowiązania długoterminowe 29 594,0 39 033,3 6 960,0 9 077,5 Zobowiązania krótkoterminowe 159 492,7 118 640,7 37 510,0 27 590,9 Kapitał własny 232 716,8 233 201,0 54 731,1 54 232,8 Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 995,9 4 940,2 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz