POLNORD SA (38/2019) Ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2019

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 20.08.2019r. informuje, iż potencjalny Kupujący spełnił warunki określone w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej w Warszawie, przy ul. A. Sikorskiego 11.

Wobec powyższego ziścił się warunek umożliwiający przeprowadzenie w dniu 20 września 2019 r. przedterminowego wykupu części tj. 9.594 obligacji na okaziciela serii NS4 Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.594.000,00 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz