ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 144 24 665 5 631 5 818 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 201 510 280 120 Zysk (strata) brutto 706 316 165 74 Zysk (strata) netto 728 396 170 93 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 169 -2 967 -739 -700 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 178 54 41 13 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 436 1 735 335 409 Przepływy pieniężne netto, razem -1 555 -1 178 -363 -278 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 945 54 295 12 922 12 627 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 034 37 111 8 710 8 630 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 302 2 341 777 544 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 538 20 751 4 830 4 826 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 911 17 184 4 213 3 996 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 520 514 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,27 0,03 0,06 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,75 2,64 0,65 0,61 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz