IMPEL SA (28/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 28/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Impel S. A. informuje, iż w dniu 13 września 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działających na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze") z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 87 ust 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A. ("Spółka").

Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A. było wynikiem dokonanej w dniu 10 września 2019 roku transakcji zbycia 1 187 739 akcji Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusze posiadały 1 187 739 akcji Spółki, które stanowiły 9,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 1 187 739 głosów na WZ Spółki i 6,65 udziału w głosach na jej WZ.

Po dokonaniu i rozliczeniu transakcji Fundusze nie posiadają żadnych akcji Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia nie występują podmioty zależne od Funduszy, które posiadałyby akcje Impel S.A. oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c.

Funduszom nie przysługuje też prawo głosu z akcji Spółki, w związku z sytuacjami określonymi w artykule 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz