SIMPLE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I. Przychody netto ze sprzedaży 20 520 20 172 4 785 4 758 II. Zysk z działalności operacyjnej 1 241 733 290 173 III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto 1 063 668 248 158 IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto 918 395 214 93 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2040 -2 217 476 -523 VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -683 -1 818 -159 -429 VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 018 1 224 -237 289 VIII. Środki pieniężne na koniec okresu 1 545 1 425 360 336 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ IX. Aktywa trwałe 20 857 20 864 4 905 4 852 X. Aktywa obrotowe 18 674 21 143 4 392 4 917 XI. Kapitał własny 15 827 16 833 3 755 3 915 XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 704 25 173 5 575 5 854 XIII. Liczba akcji (sztuk) 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160 XIV. Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,08 0,04 0,02 XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,19 0,08 0,04 0,02 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz