PROTEKTOR SA (58/2019) Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 58/2019

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o spełnieniu się warunku do umowy warunkowej zawartej z Vizum Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o zawarciu której informował raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 r., w postaci pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu, w ramach którego realizowany będzie przedmiot umowy.

Tym samym umowa, której przedmiotem jest wykonanie pracy badawczej, mającej na celu opracowanie technologii mających zastosowanie w produkcji obuwia ochronnego, wchodzi w życie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz