BRASTER SA (64/2019) Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 64/2019

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 13 września 2019 r. otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 13 września 2019 r., w którym poinformowano iż, podjęta została decyzja o zarejestrowaniu w KDPW do 5.621.540 (pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLBRSTR000014. Rejestracja nastąpi pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich w/w akcji serii L, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLBRSTR000014.

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz