ORION INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 15 833,99 12 384,40 3 692,63 2 921,19 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 485,12 4 623,99 1 279,18 1 090,69 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 328,21 4 508,38 1 242,59 1 063,42 Zysk (strata) netto 4 027,53 4 324,83 939,26 1 020,13 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 027,53 4 324,83 939,26 1 020,13 Zysk na akcję PLN/EUR 0,37 0,40 0,09 0,09 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 438,60 2 152,33 335,49 507,69 Aktywa * 98 237,16 97 193,17 23 103,75 22 603,06 Zobowiązania długoterminowe * 10 989,57 15 449,35 2 584,56 3 592,87 Zobowiązania krótkoterminowe * 47 706,36 40 948,29 11 219,75 9 522,86 Kapitał własny * 39 541,23 40 795,53 9 299,44 9 487,33 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej * 39 541,23 40 795,53 9 299,44 9 487,33 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 8 587,23 10 403,00 2 002,62 2 453,83 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -730,13 909,24 -170,27 214,47 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 661,99 3 325,65 854,01 784,45 Zysk (strata) netto 1 951,11 3 236,38 455,02 763,39 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 951,11 3 236,38 455,02 763,39 Zysk na akcję PLN/EUR_ 0,18 0,30 0,04 0,07 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 302,27 -610,34 70,49 -143,96 Aktywa * 84 888,39 84 405,18 19 964,34 19 629,11 Zobowiązania długoterminowe * 17 363,42 5 466,61 4 083,59 1 271,30 Zobowiązania krótkoterminowe * 24 493,21 34 977,53 5 760,40 8 134,31 Kapitał własny * 43 031,76 43 961,04 10 120,36 10 223,50 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz