GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (69/2019) Zmiana terminu publikacji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (69/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 69/2019

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 29 listopada 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 08/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku. Z uwagi na utratę zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A. i przejściową utratę przez Emitenta dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, Emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz