OT LOGISTICS SA (79/2019) Powzięcie informacji o decyzji w sprawie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

OT LOGISTICS SA (79/2019) Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 79/2019

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);

3) raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej (nieostatecznej) decyzji (preliminary award) przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. (Tymczasowe Zabezpieczenie); oraz

4) raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu -- zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu - przed Sądem Arbitrażowym powództwa przeciwko AZ,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 września 2019 r., Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego obejmujące ostateczne postanowienie (award) (Postanowienie), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy:

1) uchylił Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zawieszenia wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez Zawiadomienie; oraz

2) potwierdził Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zakazania AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy Spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia.

Ochrona przyznana Spółce na mocy Postanowienia wygaśnie, jeżeli (i) Spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z Umowy Wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy oraz (ii) nie zostanie podtrzymana przez Sąd Arbitrażowy w kolejnym orzeczeniu wydanym w terminie przewidzianym w Postanowieniu.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz