MF: S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa Ministerstwo finansów informuje:

S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski

11 października 2019 r. agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Agencja S&P w komunikacie prasowym wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy jako podstawy utrzymania oceny ratingowej. Agencja zwróciła uwagę na dobre wyniki polskiego eksportu w pierwszej połowie 2019 r. zauważając rosnącą rolę usług w handlu zagranicznym Polski w szczególności usług transportowych i dla biznesu. Według agencji polityka fiskalna jest mocną stroną Polski, co wynika m.in. z dużego postępu w ograniczaniu luki w podatku od towarów i usług. S&P prognozuje deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2019-2022 poniżej granicy 3 proc., jednocześnie obniżając swoje szacunki dla tej kategorii do poziomu 2,5 proc. w 2020-2021 r. oraz 2,4 proc. w 2022 r. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w latach 2019-2022 r. będzie się utrzymywał według agencji poniżej 48 proc.

Perspektywy ratinguWedług S&P podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym. Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększą prywatne oszczędności, redukując tym samym potencjalne zobowiązania rządu związane ze starzeniem się społeczeństwa i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności.

* * *

S&P rating agency affirmed Poland's credit rating

On 11 October 2019 rating agency S&P announced a decision about keeping Poland's credit rating unchanged at the level of A-/A-2 for long and short term liabilities, respectively, in foreign currency, and A/A-1 for long and short term liabilities, respectively, in local currency.

Rating's outlook is stable.

S&P rating agency in its press release justifying the decision indicates i.a. diversified economy, educated workforce, manageable levels of public and private debt and relatively deep domestic capital markets that underpin Poland's rating. Agency pointed to a good results of Polish exports in the first half of 2019 and growing importance of services exports, most notably in transport and business sectors. According to S&P fiscal policy is a credit strength for Poland which results from i.a. substantial progress in reducing the VAT gap. S&P forecasts general government deficit to GDP below 3 pct. in the years 2019 - 2022, at the same time reducing its estimates to 2.5 pct. in 2020-2021 and 2.4 pct. in 2022. General government debt to GDP ratio in the years 2019 - 2022 will remain below 48 pct.

Rating prospectsAccording to the agency, Poland's rating could be raised if the real income growth in Poland continues to outpace that of key trading partners without creating external imbalances or if the government posts budgetary surpluses leading to a reduction in outstanding public debt in absolute terms. The agency could consider raising the rating if the new Employee Capital Plans boost private savings, hence reducing the government's contingent liabilities related to the aging and declining working population. On the other hand, rating could be lowered if Poland's fiscal performance deteriorates significantly or if rapid wage growth leads to a faster-than-expected increase in net external borrowing, a potential sign of eroding competitiveness.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ wus/