Monitor kadrowy - zestawienie od 26 listopada do 2 grudnia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

ARCHICOM SA - zmiany osobowe w składzie zarządu

26 listopada 2019 r. rada nadzorcza spółki uchwaliła powołanie z dniem 27 listopada 2019 r. Tomasza Ślęzaka, powierzając mu funkcję członka zarządu spółki. Spółka informuje, że 26 listopada 2019 r. Krzysztof Andrulewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki. Przyczyną rezygnacji były powody osobiste.

W związku rezygnacją, funkcję prezesa zarządu spółki obejmie od dnia 27 listopada 2019r. dotychczasowa wiceprezes zarządu - Dorota Jarodzka - Śródka.

AMERICAN HEART OF POLAND SA - zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej

26 listopada 2019 r. zmianie uległ skład zarządu oraz rady nadzorczej emitenta. Skład zarządu: Bartosz Sadowski - prezes zarządu, Paweł Kaźmierczak, Adam Szlachta. Skład rady nadzorczej: Zbigniew Czyż - przewodniczący rady nadzorczej, Radosław Stefan Kiesz, Aleksander Nauman, Rafał Sosna, Jerzy Garlicki.

PBG SA - zmiany w zarządzie spółki

26 listopada 2019 r. zarząd spółki poinformował o dokonaniu przez radę nadzorczą zmian w zarządzie: odwołano Dariusza Szymańskiego z funkcji wiceprezesa zarządu; oddelegowano na czas trzech miesięcy członka rady nadzorczej Macieja Stańczuka do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu.

CERAMIKA NOWA GALA SA - odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

27 listopada 2019 r. WZA podjęło uchwały o odwołaniu składu dotychczasowej rady nadzorczej spółki, w skład której wchodzili: Paweł Marcinkiewicz, Wojciech Włodarczyk, Marek Gabryjelski, Michał Hulbój, Łukasz Żuk. WZA 27 listopada 2019 roku podjęło uchwały o powołaniu nowego składu rady nadzorczej emitenta, który tworzą: Grzegorz Abram, Paulina Szrek, Artur Michorowski, Wojciech Poznański, Anna Dynek.

REGNON SA - rezygnacja przewodniczącego rady nadzorczej.

28 listopada 2019 r. wpłynęła do spółki rezygnacja Jacka Jaruchowskiego - przewodniczącego rady nadzorczej emitenta - z uczestnictwa w radzie nadzorczej.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - Wiesław Protasewicz został odwołany ze składu zarządu

28 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA odwołała ze składu zarządu Wiesława Protasewicza.

DEVELIA SA - rezygnacja osoby zarządzającej

28 listopada 2019 r. Dariusz Niedośpiał złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu i prezesa zarządu spółki ze skutkiem natychmiastowym, nie wskazał przyczyn rezygnacji.

DEVELIA SA - oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu

28 listopada 2019 r. rada nadzorcza oddelegowała Michała Hulbója do wykonywania czynności prezesa zarządu spółki na okres od 28 listopada 2019 r. do 28 lutego 2020 r.

PGO SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

29 listopada 2019 r. emitent otrzymał pismo od członka rady nadzorczej Michała Nowaka z informacją, że z dniem 30 listopada 2019 r. składa rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej PGO SA.

IBSM SA - zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

29 listopada 2019 r. NWZ odwołało Leszka Wiśniewskiego, Piotra Wiśniewskiego oraz Marzenę Malinowską z dalszego sprawowania funkcji w radzie nadzorczej spółki.

Począwszy od dnia 29 listopada 2019 r. NWZ powołało nowych, następujących członków rady nadzorczej spółki: Olgę Grzegorczyk, Karola Skrobańskiego, Tomasza Wardyna.

FAMUR SA - rezygnacja osoby nadzorującej

29 listopada 2019 r. zarząd spółki otrzymał informację o złożeniu przez Michała Nowaka rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej emitenta, ze skutkiem na dzień 30 listopada 2019 r.

ZAMET SA - informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

29 listopada 2019 r. zarząd spółki otrzymał oświadczenie Michała Nowaka o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej emitenta ze skutkiem na dzień 30 listopada 2019 r.

BALTIC BRIDGE SA - odwołanie członka zarządu

29 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie rady nadzorczej spółki, podczas którego podjęta została uchwała o odwołaniu Roberta Wojciecha Radoszewskiego ze składu zarządu spółki, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa zarządu.

BALTIC BRIDGE SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

29 listopada 2019 roku do spółki wpłynęło oświadczenie Leszka Wiśniewskiego o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej z dniem 30 listopada 2019 roku.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - rezygnacja prezesa zarządu oraz powołanie wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu banku

29 listopada 2019 roku Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu oraz ze składu zarządu banku ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto 29 listopada 2019 roku rada nadzorcza banku powołała Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu, na funkcję prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Do chwili spełnienia powyższego warunku rada nadzorcza powierzyła Markowi Lusztynowi kierowanie pracami zarządu banku.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - zmiany w zarządzie banku

29 listopada 2019 roku Michał Lehmann oraz Piotr Wetmański złożyli rezygnacje, odpowiednio, z funkcji wiceprezesa zarządu banku oraz członka zarządu banku, jak też ze składu zarządu banku. Dodatkowo, 29 listopada 2019 roku, rada nadzorcza powołała Marcina Gadomskiego w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa zarządu banku. Rada nadzorcza, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, powierzyła Marcinowi Gadomskiemu funkcję wiceprezesa zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

BALTIC BRIDGE SA - powołanie członka rady nadzorczej w drodze kooptacji

2 grudnia 2019 roku rada nadzorcza powołała nowego członka rady nadzorczej - Roberta Wojciecha Radoszewskiego. Robert Wojciech Radoszewski w okresie od 11 kwietnia 2018 roku do 29 listopada 2019 roku sprawował funkcję prezesa zarządu spółki.

BALTIC BRIDGE SA - powołanie członka zarządu

2 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, która powołała Leszka Wiśniewskiego do zarządu spółki powierzając mu sprawowanie funkcji prezesa zarządu spółki. Leszek Wiśniewski dotychczas sprawował funkcję członka rady nadzorczej spółki.

ERBUD SA - zmiany w składzie zarządu

2 grudnia 2019 roku spółka otrzymała od Józefa Zubelewicza oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie spółki z dniem 31 grudnia 2019 roku. Jednocześnie 2 grudnia 2019 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu zarządu Jacka Leczkowskiego i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu. Powołanie skutkuje z dniem 2 stycznia 2020 roku.

ENEA SA - informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej

2 grudnia 2019 roku do spółki wpłynęła datowana na 27 listopada 2019 roku rezygnacja Pawła Jabłońskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a także z funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej oraz przewodniczącego komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń.

ADIUVO INVESTMENTS SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

2 grudnia 2019 roku zarząd Adiuvo Investments SA powziął informację o rezygnacji Dariusza Zimnego ze sprawowania funkcji członka rady nadzorczej oraz funkcji członka komitetu audytu ze skutkiem na 5 grudnia 2019 roku.

AIRWAY MEDIX SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

2 grudnia 2019 roku zarząd Airway Medix SA powziął informację o rezygnacji Dariusza Zimnego ze sprawowania funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na 5 grudnia 2019 r.

ATREM SA - rezygnacja wiceprezesa zarządu

2 grudnia 2019 roku zarząd spółki otrzymał informację o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu złożonej przez Marka Korytowskiego

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA - rezygnacja osoby nadzorującej

2 grudnia 2019 roku zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" SA otrzymał od członka rady nadzorczej Bogumiła Adamka rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej ze skutkiem na 23 grudnia 2019 roku.

INDYGOTECH MINERALS SA - powołanie osoby nadzorującej

2 grudnia 2019 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie powołało Monikę Kulczycką do rady nadzorczej spółki.

mra/ abs/ amp/ zdz/