Zyski banków będą spadały, najprawdopodobniej będą tworzone rezerwy na portfele frankowe - NBP

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - W nadchodzących kwartałach można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego. Najprawdopodobniej w najbliższych kwartałach banki zdecydują się na utworzenie dodatkowych rezerw lub odpisów, związanych z ryzykiem kredytów frankowych, oszacowanych dla całego portfela kredytowego - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

"W nadchodzących kwartałach można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego, do czego przyczynią się koszty trwających i przyszłych sporów z klientami dotyczących nieprawidłowości przy sprzedaży kredytów i innych instrumentów finansowych, w tym obecności klauzul abuzywnych w umowach oraz zwrotów opłat i prowizji" - napisano w raporcie.

NBP ocenił, że potencjalnie największe koszty może nieść ewentualne upowszechnienie się uznawania przez sądy za abuzywne klauzul indeksacyjnych, stosowanych w umowach kredytów walutowych.

"Możliwość wiarygodnego oszacowania kosztów związanych ze sporami w takich sprawach jest ograniczona, ponieważ nie wiadomo, jak wielu klientów zdecyduje się na dochodzenie roszczeń, a słuszność każdego z tych roszczeń będzie rozstrzygana przez sądy na podstawie indywidualnych umów i okoliczności towarzyszących ich zawarciu" - napisano w raporcie.

"Niemniej jednak, najprawdopodobniej już w najbliższych kwartałach banki zdecydują się na utworzenie dodatkowych rezerw lub odpisów, związanych z tym ryzykiem, oszacowanych dla całego portfela kredytowego (a nie tylko dla indywidualnych przypadków, w których klienci wystąpili z roszczeniem).

NBP rekomenduje, by banki i audytorzy skutecznie współpracowali w celu wypracowania spójnego podejścia do tworzenia rezerw i odpisów na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

"Pozwoli to bankom lepiej oceniać wpływ tego ryzyka na ich sytuację finansową i potrzeby kapitałowe w przyszłości, zmniejszając tym samym negatywny wpływ, jaki obecna niepewność ma na wycenę rynkową banków oraz możliwość i koszt pozyskiwania przez nie finansowania. Rozstrzygnięcia kierunkowe w tym obszarze mogą również mieć istotny wpływ na stabilność systemu finansowego w przyszłości" - napisano w raporcie.

NBP podał, że w krótkim okresie banki będą również zawiązywać rezerwy na zwrot części przychodów od udzielonych kredytów konsumpcyjnych, które zostały przedterminowo spłacone.

"Może to również prowadzić do zmniejszenia w kolejnych kwartałach przychodów odsetkowych z tytułu kredytów udzielonych jeszcze przed wyrokiem TSUE" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

seb/ asa/