KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa - KPRM informuje:

Podczas posiedzenia Rada Ministrów zajęła stanowisko w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

Rząd przyjął:

- uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

# # #

Rada Ministrów zajęła stanowisko w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Państwo prawa to niezależne sądy. To niezawiśli sędziowie, którzy podlegają tylko ustawom i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa. Prowadzi do chaosu prawnego w Polsce. Budzi wśród Polaków niepokój co do ważności wyroków sądów, które w każdym roku rozstrzygają kilkanaście milionów spraw.

Dlatego Rada Ministrów wyraża zaniepokojenie postępowaniem tych sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując w ten sposób wydanym 19 listopada br. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kierowanie przez jednych sędziów pod adresem drugich apeli o wstrzymanie się od orzekania jest działaniem bezprecedensowym, które godzi w niezawisłość sędziowską i podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Z brzmienia art. 179 Konstytucji RP wprost wynika, że akt powołania na stanowisko sędziego nie podlega kontroli sądowej. Analogiczne wnioski wypływają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rada Ministrów stoi na stanowisku, że podstawą konstytucyjnego porządku w Polsce jest i musi być niezależne sądownictwo oparte na niezawisłych sędziach. Zaprzeczeniem sędziowskiej niezawisłości jest podejmowanie przez nich działań podważających konstytucyjny porządek i wpisujących się w kontekst politycznych sporów.

Dbałość o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w postaci przyjęcia postawy apolityczności wyrażonej w art. 178 ust. 3 Konstytucji RP jest jednym z najważniejszych obowiązków osób sprawujących urząd sędziego. Rada Ministrów z niepokojem przyjmuje niektóre zdarzenia, do których doszło podczas organizowanych przez samych sędziów w ostatnich dniach wiecach, w szczególności dopuszczenie do formułowania podczas nich postulatów o charakterze politycznym czy też nie licującymi ze standardami języka debaty publicznej niecenzuralnymi sformułowaniami.

Sądy muszą być niezawisłe, uczciwe, bezstronne i cieszyć się niekwestionowanym autorytetem. Polacy zaś muszą odzyskać wiarę, że do sądów idzie się po sprawiedliwość i nie czeka się na nią latami. Dlatego intencją rządu jest kontynuowanie reform, które mają usprawnić funkcjonowanie sądów i służyć odbudowie zaufania do nich, gwarantując sędziom faktyczną niezależność od korporacyjnych nacisków ich własnego środowiska, a także od politycznych presji.

# # #

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Program "Kolej+" przyczyni się do likwidowania wykluczeń komunikacyjnych dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej.

- Program umożliwi połączenie z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej.

- Realizacja programu oznacza przede wszystkim łatwiejszy dostęp do kolei pasażerskiej, lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczniejsze podróżowanie po drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy). Kolej jest też jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu, co ma szczególne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi.

- Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

- Na jego realizację przeznaczonych zostanie prawie 6,6 mld zł w latach 2019-2028.

ok. 5,6 mld zł pochodzić będzie z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA;

-ok. 1 mld zł ma być wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego (np. obligacje, kredyty).

- Program składa się z trzech komponentów:

inwestycyjnego,

organizacji przewozów pasażerskich,

ochrony infrastruktury kolejowej przed likwidacją.

- Podstawowy jest komponent inwestycyjny, dwa pozostałe mają charakter uzupełniający.

- Dofinansowanie komponentu inwestycyjnego nastąpi z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Realizacja tego komponentu wpisuje się w zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w expos, budowę i modernizację inwestycji kolejowych.

- Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów.

- Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy będzie prowadzić spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka we współpracy z samorządami będzie realizować przedsięwzięcia służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych w mniejszych miejscowościach.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Zaproponowano rozwiązania wspierające Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. "Programu Kolej+" oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

- Tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

- Wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte za granicą województwa.

Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa - poprawi to komunikację na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami.

Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy

o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym - na realizację zadań w latach następnych.

- Zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych.

Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących finansowania ze środków Funduszu Kolejowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

Nadzór nad funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy.

- Minister zdrowia - za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - będzie miał większe możliwości decydowania o realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

- Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł skutecznie i bezpośrednio oddziaływać na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zwiększy się rola koordynacyjno-nadzorcza Głównego Inspektora Sanitarnego.

- GIS będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, a w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności - Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody).

- Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

- Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie oraz zapewnia poprawę ochrony praw przedsiębiorców.

- Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.).

- Doprecyzowana została kwestia wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.

- Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2020 r.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną osobne jednostki zajmujące się sprawami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.

- Stworzone zostaną odrębne jednostki organizacyjne, które będą zajmować się sprawami dotyczącymi:

ochrony praw autorskich i pokrewnych,

wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych,

znaków towarowych,

oznaczeń geograficznych,

topografii układów scalonych,

ochrony innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej),

zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji,

wykorzystania dobra osobistego w celu, np. reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

- Sędziowie, w ramach istniejących struktur sądowych, będą mieli możliwość specjalizacji dotyczącej własności intelektualnej.

- Wprowadzone zostanie zastępstwo przez fachowych pełnomocników. Rozwiązanie to przyczyni się do szybkości i sprawności postępowania przed sądem.

- W związku z planowaną specjalizacją sądów założono, że sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą 2 sądy apelacyjne oraz 4 sądy okręgowe (w miejsce dotychczasowych 45 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez ministra infrastruktury.

- Nowe przepisy umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Dotychczasowy termin na przekazywanie dopłat obowiązuje do końca 2019 r.

- Do końca 2020 r. przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych (obecny termin upływa w 2019 r.).

- Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mom/