KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za '19 (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w kryteriach wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych w 2020 roku. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę.

KNF podała, że przedstawione założenia polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 roku są zgodne ze stanowiskiem KNF z 2018 roku dotyczącego polityki w perspektywie średnioterminowej.

"Celem polityki dywidendowej prowadzonej przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF jest zrównoważony i bezpieczny rozwój systemu finansowego. Sytuacja polskiego systemu finansowego jest stabilna. KNF prowadzi ciągły monitoring wskaźników kapitałowych poszczególnych podmiotów tego systemu i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe"- napisano w komunikacie.

KNF poinformowała we wtorek, że banki chcące przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2019 rok do 50 proc. zysku nie mogą między innymi realizować programu naprawczego, muszą mieć ocenę BION nie gorszą niż 2,50, a wskaźnik dźwigni finansowej wyższy niż 5 proc. Komisja podała, że banki takie są zobowiązane utrzymywać współczynnik kapitału Tier1 na poziomie 6 proc. powiększonego o bufor na hipoteki walutowe (75 proc. jego wartości) oraz o wymóg połączonego bufora.

Banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. z kolei banki chcące wypłacić do 100 proc. zysku na dywidendę muszą dodatkowo przejść stress testy.

"Ponadto, rekomenduje się możliwość wypłaty (...) do 100 proc. z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny" - napisano w komunikacie.

KNF podała, że wymóg połączonego bufora jest w wysokości obowiązującej od 2020 r.

Dodatkowo banki zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych muszą skorygować stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria.

Pierwsze kryterium bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego, natomiast drugie bazuje na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych

w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:

Kryterium 1:

- banki z udziałem powyżej 10 proc. - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.

- banki z udziałem powyżej 20 proc. - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.

- banki z udziałem powyżej 30 proc. - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Kryterium 2:

- banki z udziałem powyżej 20 proc. - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.

- banki z udziałem powyżej 50 proc. - korekta stopy dywidendy o 50 p.p

KNF podała, że kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych.

Kryteria odnoszące się do wypłaty z zysku za rok poprzedzający decyzję banki powinny spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. PAP Biznes)

seb/ gor/