EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA (30/2019) Informacje udzielone

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA (30/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 30/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. ("Spółka"), niniejszym przekazuje treść informacji udzielonych akcjonariuszowi Spółki w dniu 4 grudnia 2019 r. w trybie art. 428 §6 Kodeksu spółek handlowych.

Pytania akcjonariusza oraz treść udzielonych przez Spółkę informacji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz