ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (21/2019) Treść uchwał podjętych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku.

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 21/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ), na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 21.238.060 głosów, co stanowi 92,39 % ogółu głosów w Spółce.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZT "Kruszwica" S.A. uprawniony akcjonariusz Spółki - Koninklijke Bunge B.V. - na podstawie § 13 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki powołał Pana Jordi Costa na członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto NWZ podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad NWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.

Do raportu bieżącego załączone zostały uchwały nr 1-3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT "Kruszwica" S.A., z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz