KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (45/2019) Zmieniony porządek obrad na NWZ w dniu 23 grudnia 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 45/2019

Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent), podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 23 grudnia 2019 roku.

Zmiana wynika żądania akcjonariusza - Spółki Inwest sp. z o. o. zgłoszonego w dniu 2 grudnia 2019 roku, o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 44/2019 w dniu 2.12.2019

Zmieniony prządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie zaplanowanym na dzień 23.12.2019 :

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;

4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii EE realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;

7.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania Sprawozdań Finansowych Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Rachunkowości

8.Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz