SYGNITY SA (48/2019) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SYGNITY SA (48/2019) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 48/2019

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") decyzji w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych łącznie 11.203.705 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii Z i AA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLCMPLD00016 ("Akcje"), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje zostały wyemitowane na podstawie podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent sporządził prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2019 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2019.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu w tym systemie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz